Some placeholder content for the collapse component.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

Giới thiệu

Giới thiệu doanh nghiệp

HUFS GTEP là một dự án đào tạo các chuyên gia thương mại nhằm mở rộng khả năng thâm nhập thị trường toàn cầu của các công ty nhỏ phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của môi trường thương mại. Thông qua việc tập trung khu vực như Trung Quốc, Đông Nam Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức thương mại.

Thông tin nhanh

Sự kiện trước đó

Thông tin liên hệ

  • ***************
  • ***************
  • ***************